Home KBO-PCOB-ZEIST Bestuur Activiteiten Lid worden Contact

x
x
Home >> Privacy Statement
xx
Privacy Statement KBO-PCOB - april 2018
x
KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door KBO-PCOB en de aangesloten verenigingen (KBO en PCOB).
 
KBO-PCOB streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
x
Wat zijn persoonsgegevens?
x
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die
persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.
x
Persoonsgegevens verdienen bescherming
x
Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk,
waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als KBO-PCOB.
Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacystatement geven wij aan
hoe KBO-PCOB voldoet aan de wetgeving.
x
Van wie verwerkt KBO-PCOB persoonsgegevens?
x
KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn
bijvoorbeeld gegevens van:
x
  • Leden en vrijwilligers van bij KBO-PCOB aangesloten verenigingen;
  • Mensen die interesse tonen in het lidmaatschap van een van de aangesloten verenigingen of die in het verleden lid zijn geweest;
  • Abonnees op het Magazine van KBO-PCOB;
  • Mensen die als niet-lid deel hebben genomen aan door KBO-PCOB of een van de aangesloten verenigingen georganiseerde activiteiten en/of acties;
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
x
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
x
Alle onderdelen van KBO-PCOB verwerken persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem. Dit kunnen zowel afdelingen, provinciale bonden
als het verenigingsbureau zijn.
x
Waarvoor verwerkt KBO-PCOB persoonsgegevens?
x
Om lid te kunnen worden van een van de bij KBO-PCOB aangesloten verenigingen, om abonnee te worden, aan de slag te gaan als vrijwilliger,
of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie
op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.
x
Leden, abonnees en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te
onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap en abonnement gerelateerde zaken zoals het toesturen van (afdelings-)
nieuws, uitnodigingen voor activiteiten en het magazine. Bij vragen aan bijvoorbeeld de ledenservice, verwerken wij persoonsgegevens om  en
onze leden relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn.
x
Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven of voor online onderzoeken. Voor dit soort mailings kan
iemand zich eenvoudig uitschrijven door onderaan het betreffende bericht op ‘afmelden’ te klikken (OPT-OUT). Iemand kan de eigen gegevens
aanpassen door te klikken op ‘gegevens wijzigen’.
x
Verwerkt KBO-PCOB bijzondere persoonsgegevens?
x
Nee, KBO-PCOB verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra
privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d.
Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. KBO-PCOB draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.
x
Hoe gaat KBO-PCOB met persoonsgegevens om?
x
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel
waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.
x
Wie kan er bij persoonsgegevens?
x
Binnen het organisatieonderdeel waar iemand lid van is kan degene die belast is met de ledenadministratie de lidmaatschapsgegevens inzien en ook
wijzigingen aanbrengen. Ook medewerkers van het verenigingsbureau kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun
takenpakket (voor de vereniging PCOB geldt: ook wijzigingen aanbrengen).
x
De autorisatiestructuur binnen de ledenadministratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de
ledenadministratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.
x
Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen
 
KBO-PCOB wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij
een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de ledenadministratie of het hosten van de website).
x
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
x
Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals
ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.
x
Cookies e.d. op de website
x
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming - wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. KBO-PCOB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw
surfgedrag informatie te kunnen voorzien.
x
KBO-PCOB verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd
waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits,
welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. KBO-PCOB verzamelt via een bezoek aan de website geen
persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
x
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 
x
Kan ik zien welke gegevens KBO-PCOB van mij verwerkt?
x
Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die KBO-PCOB verwerkt. Neem daarvoor contact op met de ledenadministratie van uw
afdeling of met de ledenservice van KBO-PCOB. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.
x
Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
x
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB of een van de aangesloten verenigingen kunt u terecht bij de
afdeling waar u lid van bent, bij de provinciale bond (KBO) of bij de ledenservice van het verenigingsbureau. Voor het melden van (het vermoeden
van) een beveiligings- of datalek is een Procedure beveiligings- en datalek opgesteld.
x
KBO-PCOB heeft een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. De Aandachtsfunctionaris
Gegevensbescherming is tevens het meldpunt voor datalekken. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken op
telefoonnummer 030 -3400 600 of per mail: Threes.Geelen@kbo-pcob.nl
x
Wijzigingen privacybeleid
x
KBO-PCOB streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
privacystatement. Op de website van KBO-PCOB is altijd het meest recente statement beschikbaar.
x
x

website KBO-PCOB-afdeling Zeist © - Created by WKdesign Zeist - All Rights Reserved   >Disclaimer  > Privacy Statement